GDPR

Obecná informace o zpracování osobních údajů

Park Rochus, o.p.s., je obecně prospěšná společnost zabývající se přípravou a realizací revitalizace přírodního, kulturně-naučného, rekreačního a výletního areálu bývalého vojenského cvičiště Rochus v Uherském Hradišti, který slouží obyvatelům i návštěvníkům města a s ohledem na ochranu zdejší přírody a krajiny nabízí všem zájemcům různorodé kulturní, volnočasové a rekreační vyžití.

Park Rochus, o.p.s., zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo také GDPR).

Park Rochus, o.p.s.,, je správcem Vašich osobních údajů, které zpracovává zejména za účelem:

1) poskytování služeb registrovaným uživatelům,

2) přímého marketingu,

3) zajišťování smluvních vztahů.

Kontaktní adresa správce:

Park Rochus, o.p.s., adresa Studentské nám. 1531, 68601 Uherské Hradiště, IČ:29234387, telefon: +420 576 776 552, e-mail info@parkrochus.cz, ID datové schránky: gddv88r.

Kontaktní osobou pro řešení Vašich požadavků a dotazů je referent správy ochrany osobních údajů adresa Studentské nám. 1531 telefon: +420 576 776 552, e-mail: info@parkrochus.cz, ID datové schránky: gddv88r.

Vaše nezbytné osobní údaje jsou shromažďovány a dále zpracovávány zejména na základě Vaší přihlášky (smlouvy o poskytování služeb), v rámci které jsou shromažďovány Vaše identifikační a kontaktní údaje.

V některých případech mohou být Vaše osobní údaje shromažďovány a dále zpracovávány na základě Vámi uděleného souhlasu, který vždy vyjadřuje svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev Vaší vůle se zpracováním Vašich osobních údajů za daným účelem a jehož součástí je vždy informace o možnosti udělený souhlas kdykoliv odvolat.

Při zpracování Vašich osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do Vašich práv či oprávněných zájmů.

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte právo na přístup k Vašim osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti jejich zpracování, případně uplatnit právo na přenositelnost údajů a další práva podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Svá práva a požadavky uplatňujte u referenta správy ochrany osobních údajů.

Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení. V případě, že nebudete souhlasit s vypořádáním Vašich požadavků a žádostí, máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.

  1. Oznámení protiprávního jednání

Oznámení dle směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. 10. 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie, je možno učinit prostřednictvím zakladatele, to je města Uherské Hradiště. 

K oznámení protiprávního jednání, o němž se fyzická osoba dozvěděla v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností vůči společnosti Park Rochus, o.p.s., může dojít prostřednictvím dvou odlišných kanálů, a to v rámci vnitřního oznamovacího systému města Uherské Hradiště (https://www.mesto-uh.cz/oznameni-protipravniho-jednani) nebo externě přes Ministerstvo spravedlnosti (https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/).