Příroda a její ochrana

Lokalita Rochus představuje členité území tvořené pestrou mozaikou vegetačních prvků, která vznikla díky různé intenzitě obhospodařování a využívání tohoto území. Po ukončení činnosti armády se zde vyvinula unikátní divoká krajina s hodnotnými přírodními prvky.

V současnosti má lokalita charakter křovinatých strání, ve kterých se mísí bohaté spektrum lučních porostů s roztroušenými skupinami především ovocných stromů. Na pestrou vegetaci pak navazují různorodá živočišná společenstva. Na poměrně malém území se tak můžeme setkat s nejrůznějšími druhy rostlin a živočichů, které společně vytváří přírodní bohatství této unikátní lokality.

Při rozsáhlém přírodovědném průzkumu zde bylo objeveno téměř třicet druhů rostlin náležejících do Červeného seznamu cévnatých rostlin ČR. V rámci živočišných společenstev zde bylo zaznamenáno přes sto druhů ptáků, z nichž téměř třetina je chráněna zákonem. Díky pestré vegetaci je zde zastoupena také široká škála hmyzu s druhově bohatou skupinou motýlů.

Od roku 2005 je lokalita Rochus zařazena do evropsky významných lokalit soustavy NATURA 2000, která představuje síť celoevropsky významných a chráněných přírodních území. Hlavním předmětem ochrany je zde motýl bourovec trnkový, jehož dospělci na lokalitě poletují na přelomu září a října. Bližší informace o výskytu rostlinných a živočišných druhů této lokality a jejich ochraně najdete v sekci Fauna a flóra.