Přírodní areál

Lokalita Rochus, kde se přírodně-kulturní areál Park Rochus nachází, je bývalým vojenským cvičištěm. Dnes představuje zelený ostrov tvořený mozaikou křovin a lučních porostů uprostřed intenzivně zemědělsky obhospodařované a urbanizované krajiny. Právě díky předchozí činnosti vojáků se zde vyvinul cenný biotop, který v sobě ukrývá svá přírodní bohatství.

Park Rochus o velikosti přibližně 60 ha se nachází na severozápadním úbočí Černé hory (302 m n. m.). Jedná se o příměstskou část Uherského Hradiště na rozhraní katastrálního území Jarošova a Mařatic. Černá hora představuje jihozápadní koncový výběžek Prakšické pahorkatiny, která je součástí Hlucké pahorkatiny a celku Vizovická vrchovina. Pata svahů Černé hory pak vytváří hranici mezi Prakšickou pahorkatinou a Dolnomoravským úvalem. Celkově se jedná o rekreačně velmi atraktivní území nabízející nádherné výhledy do okolní krajiny města Uherské Hradiště a pohoří Chřibů.

V současnosti má lokalita charakter křovinatých strání, ve kterých se mísí bohaté spektrum lučních porostů s roztroušenými skupinami především ovocných stromů. Na pestrou vegetaci pak navazují různorodá živočišná společenstva. Na poměrně malém území se tak můžeme setkat s nejrůznějšími druhy rostlin a živočichů, které společně vytváří přírodní bohatství této unikátní lokality.

Při rozsáhlém přírodovědném průzkumu zde bylo objeveno téměř třicet druhů rostlin náležejících do Červeného seznamu cévnatých rostlin ČR. V rámci živočišných společenstev zde bylo zaznamenáno přes sto druhů ptáků, z nichž téměř třetina je chráněna zákonem. Díky pestré vegetaci je zde zastoupena také široká škála hmyzu s druhově bohatou skupinou motýlů.

Od roku 2005 je lokalita Rochus zařazena do evropsky významných lokalit soustavy NATURA 2000, která představuje síť celoevropsky významných a chráněných přírodních území. Hlavním předmětem ochrany je zde motýl bourovec trnkový, jehož dospělci na lokalitě poletují na přelomu září a října. V červnu 2014 bylo v Parku Rochus identifikováno místo, na němž se vyskytuje kriticky ohrožená a zákonem chráněná orchidej tořič včelonosný (Ophrys apifera Hudson).